Partners in leerlingenzorg

Zoals onder het kopje ‘Organisatie van zorg’ is aangegeven hebben diverse partners als het gaat om zorg. Hieronder geven we een korte beschrijving van een aantal partners.

Samenwerkingsverband
De Bernardusschool is aangesloten bij het RSV Breda. Samen met onze partners in dit samenwerkingsverband, zorgen we passend onderwijs.
Er wordt samengewerkt om te zorgen dat alle leerlingen een passende onderwijsplek hebben. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere scholen, zodat we elkaar kunnen versterken en van elkaars expertise gebruik kunnen maken.
Wij kunnen als school ook bij het samenwerkingsverband terecht om voor ondersteuning voor bepaalde zorgvragen. Ook u als ouder kunt hier terecht met vragen rondom zorg voor uw kind.

Ondersteuningsteam
Het kan voorkomen dat u of  wij behoefte hebben aan speciale hulp of advies bij de ondersteuning van een kind. Wij hebben binnen onze school een Ondersteuningsteam wat drie à vier keer per jaar bij elkaar komt.

Dit team bestaat uit onze IB-er, de collegiale consultatiegever uit het speciaal basis onderwijs (CC-er), een orthopedagoog van Edux en een maatschappelijk werkster vanuit het CJG en vaak sluit de leerkracht aan. Dit zorgteam kan op afroep aangevuld worden met externe specialisten zoals  een GGD-verpleegkundige of  leerplichtambtenaar van de gemeente. De leden van het OT hebben een adviserende rol m.b.t. het opstellen van begeleidingsadviezen voor kinderen en de ontwikkeling van de zorg binnen de school. Indien wij uw kind tijdens een OT willen bespreken, zullen wij u om toestemming vragen en u uitnodigen voor dit gesprek.

Deltaklas
In principe kunnen wij leerlingen met onderwijsbehoeften op het gebied van uitdaging goed in de school bedienen. Mochten er aanvullende onderwijsbehoeften zijn, kan het zijn dat een leerling gebaat is bij een dagdeel onderwijs in onze bovenschoolse Plusklas: de Deltaklas.
Om te kijken of een leerling in een aanmerking komt voor de Deltaklas, wordt het protocol DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) doorlopen onder begeleiding van de hoogbegaafdheidsspecialist van het Groene Lint.  

De kinderen krijgen in de Deltaklas een dagdeel in de week een speciaal programma aangeboden. Zij hebben een middenbouwgroep (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouwgroep (groep 6, 7 en 8). Zij werken aan pittige opdrachten en werkstukken, hebben lessen in filosoferen en drama en worden uitgedaagd door puzzels, spellen en computeropdrachten. Ze werken aan het ontwikkelen van executieve functies, mindset, zelfbeeld en leren leren. 

Binnen de stichting Het Groene Lint hebben we een Deltaklas op De Spindel in Bavel en de Willibrordusschool in Alphen. In principe gaan onze kinderen naar Alphen. 

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet. Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze zoekt samen met de school, ouders en het kind naar een oplossing. 

School CJG'er
Hallo, ik ben  Mieke van Elsacker, sinds enkele jaren ben ik werkzaam als School CJG-er in Ulicoten  op basisschool Bernardus.

Wat is het CJG?
Het Centrum Jeugd en Gezin is er om ouders en jeugdigen van 0 tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. CJG Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit gemeente Breda en Baarle Nassau. Ook brengt het CJG ouders en jeugd met elkaar in contact. Door samen ervaringen uit te wisselen ervaren zij dat zij er niet alleen voor staan. 

Waarvoor voor kunt bij mij terecht?
Als u vragen heeft over opvoeden dan kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld als uw kind angstig is en niet kan slapen, of als uw kind wordt gepest. Ik kan u dan

adviseren hoe u hier mee om kunt gaan.  Door er met elkaar over te praten kunnen we voorkomen dat kleine vragen, grote problemen worden. 

Ik werk nauw samen met de intern begeleider van de school. Met de docenten kijk ik mee hoe de kinderen van school zich ontwikkelen en of ze lekker in hun vel zitten. Wanneer kinderen hier op school problemen hebben kan ik samen met de leerkracht en ouder meedenken hoe hiermee om te gaan. 

Als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is voor uw kind of u als ouder, kan ik een CJG-coach inschakelen. Op basisschool Bernardus is dat Hannie Bankers. Zij kan een aantal gesprekken hebben met u en / of met uw kind(eren). Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan kunnen Hannie of ik u hierover adviseren.

Welzijn van het kind voorop.
Als school CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de school. Ik ben een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind staan voorop.

Als u vragen heeft kunt u mij bereiken via mieke.van.elsacker@cjgbreda.nl
Meer informatie over het CJG kunt u vinden op www.cjgbreda.nl. 

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of simpelweg zelfs nodig. Maar wie helpt u het beste op weg? Er zijn zoveel organisaties voor jeugd(gezondheids)zorg! 

De medewerkers van het CJG geven advies en denken met u / je mee. Het CJG is op verschillende manieren bereikbaar: - via de website www.cjgbreda.nl 
- algemeen telefoonnummer (gratis): 0800 – 444 0003
- via de mail: info@cjgbreda.nl

Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De Bernardusschool heeft contact met de jeugdgezondheidszorg, ook bekend als GGD Breda. Op de afdeling jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten, voorlichtingsdeskundigen en gedragsdeskundigen.

Vijfjarigen worden samen met hun ouders uitgenodigd voor een bezoek aan de jeugdarts of -verpleegkundige. Zij worden dan onder andere gescreend op ogen, oren en groei. 
De kinderen van groep 7 worden onderzocht door een jeugdverpleegkundige. Indien nodig zal zij contact opnemen met de jeugdarts. Dit alles om in een zo vroeg mogelijk stadium lichamelijke afwijkingen te ontdekken en actie te ondernemen. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van het feit dat deze onderzoeken plaats zullen vinden.

Ook als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek aanvragen. Daarnaast kan school in geval van veelvuldige afwezigheid door ziekte, een onderzoek bij de GGD aanvragen om zo adviezen te ontvangen voor zowel thuis als op school om het ziekteverzuim te beperken.

Zorg voor Jeugd
In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Elk voelt zich vanuit zijn eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming,  maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en dan dreigt er een jongere tussen wal en schip te vallen. Soms gaat het zelfs echt mis. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen is er een meldcode.

Eén van de signaalgevers zijn wij als basisschool. Indien wij ernstige zorgen hebben op het gebied van mishandeling of verwaarlozing, zullen wij met u in gesprek gaan om te kijken hoe we kunnen ondersteunen of ondersteuners met u kunnen zoeken. Indien de juiste zorg uitblijft, is de school is verplicht en voelen wij ons verplicht te melden. Het is zo dat de school een op handen zijnde melding altijd met de ouders/verzorgers bespreekt. Meer info op:   www.zorgvoorjeugd.nu

Bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld volgen wij de volgende vijf stappen:
Stap 1: Wij brengen de signalen in kaart.
Stap 2: We vragen advies aan deskundige collega, aandacht functionaris, bij AMK/BJZ en/of SHG.
Stap 3: We praten met cliënt: ouder(s) en het kind.
Stap 4: We wegen aard, ernst van een risico op kindermishandeling of huiselijk geweld.
Stap 5: We beslissen: zelf hulp organiseren of melding doen bij Veilig Thuis.

Partners die u inschakelt
Indien u voor uw kind een zorgverlener inschakelt, en u geeft toestemming voor contact, dan zien wij ook die zorgverlener als partner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een logopedist, een fysiotherapeut, een psycholoog etc. Zorgtrajecten leveren vaak het meest op, wanneer het hele ‘systeem’ rond een kind goed samenwerkt.   

 

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl