Organisatie van zorg

'Laat ieder kind stralen' is onze missie. Om dit te doen, hebben we oog en zorg voor alle leerlingen. Alle leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften. In onze kleine groepen, proberen wij hier zo goed mogelijk op af te stemmen. 

Er zijn ook leerlingen met nog extra ondersteuningsbehoeften dat op grond van systematisch verzamelde informatie aantoonbaar in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school met deze thuissituatie en afgezet tegen zijn of haar mogelijkheden onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod. Dit vraagt van de school het aanbod didactisch en/of pedagogisch zo af te stemmen dat het kind weer zo optimaal mogelijk kan leren om de gestelde doelen te bereiken. Wij werken er aan om “onderwijs op maat” aan te bieden. Hierdoor kunnen we leer- en/of gedragsproblemen in een vroeg stadium signaleren en een eventuele behandeling al op jonge leeftijd plaats laten vinden. Daarnaast zorgt dit er voor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

De taak om oog en zorg te hebben voor alle leerlingen ligt niet enkel bij de leerkracht die op dat moment de leerkracht van uw kind is. Wij zien dit als een verantwoordelijkheid van de hele school. Leerkrachten onderling kunnen elkaar helpen en versterken bij dit proces. Ook de intern begeleider heeft een belangrijke rol in dit geheel. Daarnaast hebben wij een aantal partners in de leerlingenzorg. Deze worden verder toegelicht onder het kopje ‘Partners in leerlingezorg’.  

Intern Begeleider (IB-er)  

Op onze school is Janneke van Nieuwburg als intern begeleider werkzaam. Ze werkt ook op de Mattheusschool in Galder als ib'er. Janneke werkt in totaal 4 dagen per week en is wisselende dagen aanwezig op de Bernardusschool. De intern begeleider volgt mede de ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt onder andere d.m.v. de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het voeren van zorgbesprekingen. Minimaal drie keer per jaar informeert de leerkracht de intern begeleider over de stand van zaken aangaande de leerlingen. Tijdens deze bespreking wordt de leerkracht in de gelegenheid gesteld om hulpvragen te stellen. De IB-er zorgt voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het verlenen van zorg. De ondersteuning kan bestaan uit het afnemen van diagnostische toetsen op diverse gebieden. observaties, het samen analyseren van gegevens, het samen zoeken naar mogelijkheden en aanpassingen etc. Naar aanleiding van die gegevens en die van de leerkracht wordt er samen besloten of de leerling(e) een ander programma en/of andere begeleiding/instructie nodig heeft. Ook kan de intern begeleider aansluiten bij gesprekken met ouders indien hier behoefte aan is. De intern begeleider onderhoudt daarnaast de contacten met externen op het gebied van zorg. 

Leren

Het doorstroom- en/doubleerbeleid is altijd gericht op de ontwikkeling van de individuele leerling. De school bekijkt in samenspraak met de ouders of kinderen al dan niet kunnen doorstromen naar het volgende jaar. Specifieke afspraken zijn vastgelegd in het protocol versnelde leertijd/leertijdverlenging groepen 1 t/m 8. Dit protocol ligt ter inzage bij de directeur en IB-er.

Lees- en spellingonderwijs, dyslexie en Bouw
Klik    voor ons protocol lees- en spellingonderwijs.
Klik   voor de notitie Bouw.

Terug

Bernardusstraat 13

5113 TG Ulicoten

013-5199345

info@nullbs-bernardus.nl